Hỗ trợ & Tải xuống

Trôï giuùp vaø taûi veà

Tìm theo số model sản phẩm

Nhập số model máy của bạn tại đây

Ví dụ DCP -7010, HL-5240, PT-2700


Số model máy của bạn nằm ở đâu?
Gần màn hình
Với tên sản phẩm
Gần khay giấy ra
Trước thanh điều khiển
Hoặc chọn một sản phẩm bên dưới