Máy Quét

ADS-2400N

New ADS-2400N

Máy quét tài liệu kết nối mạng dành cho nhóm làm việc vừa và lớn

Brother Earth

Brother Earth có mục đích tham gia tích cực vì một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng tôi mong muốn cùng bạn chăm sóc hành tinh của chúng ta. Sau đây là tính năng Brother Earth của sản phẩm.

Tiết Kiệm Điện

ENERGY STAR®

- Tiêu chuẩn Brother's Energy Star® chứng nhận khả năng tiết kiệm điện của sản phẩm đồng thời giúp giảm chi phí điện hàng tháng cho Văn phòng. ENERGY STAR®Nhöõng saûn phaåm Brother ñöôïc chöùng nhaân ENERGY STAR® giuùp baûo toaøn naêng löôïng cho moâi tröôøng laøm vieäc.


Need Pop-up help? Yes | No

Chế độ Sleep

- Tính năng chuyển máy sang chế độ nghỉ khi không dùng đến nhưng máy vẫn có thể tự động nhận dữ liệu.

Tiết Kiệm Tài Nguyên

Thiết kế thân máy không dùng sơn

- Các sản phẩm của Brother đã bỏ hoặc giảm sử dụng sơn nhằm tăng khả năng tái chế của nhựa.

Tuân Thủ Quy Định

RoHS

- Sản phẩm Brother tuân thủ chỉ dẫn RoHS. Theo Chỉ dẫn RoHS Châu Âu, không sử dụng vật liệu nguy hại để bảo vệ môi trường.

REACH

- Brother cam kết với các tiêu chuẩn REACH (Đăng ký, Đánh giá, ủy quyền và Hạn chế Hóa chất) để cải thiện việc bảo vệ sức khỏe con người và môi trường thông qua việc xác định các thuộc tính nội tại và hạn chế các chất hóa học có trong sản phẩm.  REACHBrother thöïc hieän quy ñònh REACH (Ñaêng kyù, Ñaùnh giaù, Caáp pheùp vaø Giôùi haïn Hoùa chaát söû duïng) nhaèm baûo veä söùc khoûe con ngöôøi vaø moâi tröôøng.


Need Pop-up help? Yes | No

ISO14001

- Tất cả cơ sở vật chất của tập đoàn Brother đều có hệ thống quản lý môi trường được chứng nhận ISO14001 ISO14001Taát caû cô sôû vaät chaát cuûa taäp ñoaøn Brother ñeàu coù moät heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng ñöôïc chöùng nhaän ISO14001


Need Pop-up help? Yes | No

Danh mục hiện tại

So sánh