Máy In

HL-L8250CDN

New HL-L8250CDN

Máy in laser màu đơn năng tốc độ cao với chức năng in đảo mặt tự động và kết nối mạng có dây.

Giá : VNĐ8,100,000

Brother Earth

Brother Earth có mục đích tham gia tích cực vì một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng tôi mong muốn cùng bạn chăm sóc hành tinh của chúng ta. Sau đây là tính năng Brother Earth của sản phẩm.

Tiết Kiệm Điện

ENERGY STAR®

- Tiêu chuẩn Brother's Energy Star® chứng nhận khả năng tiết kiệm điện của sản phẩm đồng thời giúp giảm chi phí điện hàng tháng cho Văn phòng. ENERGY STAR®Nhöõng saûn phaåm Brother ñöôïc chöùng nhaân ENERGY STAR® giuùp baûo toaøn naêng löôïng cho moâi tröôøng laøm vieäc.


Need Pop-up help? Yes | No

Chế độ Sleep

- Tính năng chuyển máy sang chế độ nghỉ khi không dùng đến nhưng máy vẫn có thể tự động nhận dữ liệu và in.

Chế độ Deep Sleep

- Chế độ tiết kiệm điện năng mới, tiêu thụ rất ít năng lượng khi không sử dụng.

Tiết Kiệm Giấy

In hai mặt tự động

- Hạn chế việc sử dụng nhiều giấy và tiết kiệm chi phí bằng cách in trên hai mặt giấy.

Tiết Kiệm Mực

Chế độ Tiết Kiệm Mực

- Dùng ít mực khi in tài liệu nháp với tính năng tiết kiệm mực.

Tiết Kiệm Tài Nguyên

Trống từ và hộp mực riêng biệt

- Hệ thống trống từ và hộp mực riêng biệt được thiết kế để giảm lãng phí khi cần thay thế. Bạn chỉ cần thay những thành phần cần phải thay.

Tùy chọn mực dung lượng cực lớn

- Giúp giảm tác động đến môi trường trong quá trình in ấn nhờ vào việc giảm tổng số lượng hộp mực sử dụng.

Thiết kế thân máy không dùng sơn

- Các sản phẩm của Brother đã bỏ hoặc giảm sử dụng sơn nhằm tăng khả năng tái chế của nhựa.

Tuân Thủ Quy Định

RoHS

- Sản phẩm Brother tuân thủ chỉ dẫn RoHS. Theo Chỉ dẫn RoHS Châu Âu, không sử dụng vật liệu nguy hại để bảo vệ môi trường. RoHSSaûn phaåm Brother tuaân thuû chæ daãn RoHS. Theo Chæ daãn RoHS Chaâu AÂu, khoâng söû duïng vaät lieäu nguy haïi ñeå baûo veä moâi tröôøng.


Need Pop-up help? Yes | No

Reach

- Brother cam kết với các tiêu chuẩn REACH (Đăng ký, Đánh giá, ủy quyền và Hạn chế Hóa chất) để cải thiện việc bảo vệ sức khỏe con người và môi trường thông qua việc xác định các thuộc tính nội tại và hạn chế các chất hóa học có trong sản phẩm. REACHBrother thöïc hieän quy ñònh REACH (Ñaêng kyù, Ñaùnh giaù, Caáp pheùp vaø Giôùi haïn Hoùa chaát söû duïng) nhaèm baûo veä söùc khoûe con ngöôøi vaø moâi tröôøng.


Need Pop-up help? Yes | No

ISO14001

- Tất cả cơ sở vật chất của tập đoàn Brother đều có hệ thống quản lý môi trường được chứng nhận ISO14001. ISO14001Taát caû cô sôû vaät chaát cuûa taäp ñoaøn Brother ñeàu coù moät heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng ñöôïc chöùng nhaän ISO14001


Need Pop-up help? Yes | No

Other Similar Printers

Danh mục hiện tại

So sánh