Máy In Đa Năng

MFC-9970CDW

MFC-9970CDW

Dòng máy in màu đa chức năng chuyên nghiệp tích hợp mạng không dây và chức năng in đảo mặt tự động

Giá : VNĐ20,000,000

Brother Earth

Brother Earth có mục đích tham gia tích cực vì một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng tôi mong muốn cùng bạn chăm sóc hành tinh của chúng ta. Sau đây là tính năng Brother Earth của sản phẩm.

TIẾT KIỆM ĐIỆN

ENERGY STAR®

- Những sản phẩm Brother được chứng nhận ENERGY STAR giúp bảo toàn năng lượng cho môi trường làm việc.

Chế độ chờ - Sleep Mode

- Tính năng chuyển máy sang chế độ nghỉ khi không dùng đến nhưng máy vẫn có thể tự động nhận dữ liệu và in.

Chế độ ngủ đông - Deep Sleep Mode

- Máy sẽ chuyển sang chế độ ngủ đông khi không sử dụng, giúp tiết kiệm điện năng.

TIẾT KIỆM GIẤY

IN HAI MẶT TỰ ĐỘNG

- Chức năng in hai mặt tự động giúp tiết kiệm chi phí in ấn.

In và sao chụp N trong 1

- Tính năng in N trong 1 có thể giúp bạn tiết kiệm giấy bằng cách in nhiều trang lên một trang. In N trong 1Tính naêng in N trong 1 coù theå giuùp baïn tieát kieäm giaáy baèng caùch in nhieàu trang leân moät trang


Need Pop-up help? Yes | No

Nhận và gửi Fax qua máy tính

- Gửi và Nhận Fax qua máy tính (Nhận fax qua PC chỉ áp dụng trên Windows ®)

TIẾT KIỆM TÀI NGUYÊN

Cụm trống từ và mực rời

- Hệ thống trống từ và hộp mực riêng biệt được thiết kế để giảm lãng phí khi cần thay thế. Bạn chỉ cần thay những thành phần cần phải thay.

Hộp mực năng suất cao

- Giúp giảm tác động trong môi trường của máy bằng cách giảm số lượng hộp mực được sử dụng.

CÁC QUY ĐỊNH

RoHS

- Sản phẩm Brother tuân thủ chỉ dẫn RoHS. Theo Chỉ dẫn RoHS Châu Âu, không sử dụng vật liệu nguy hại để bảo vệ môi trường. RoHSSaûn phaåm Brother tuaân thuû chæ daãn RoHS. Theo Chæ daãn RoHS Chaâu AÂu, khoâng söû duïng vaät lieäu nguy haïi ñeå baûo veä moâi tröôøng.


Need Pop-up help? Yes | No

REACH

- Brother thực hiện quy định REACH (Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Giới hạn Hóa chất sử dụng) nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. REACHBrother thöïc hieän quy ñònh REACH (Ñaêng kyù, Ñaùnh giaù, Caáp pheùp vaø Giôùi haïn Hoùa chaát söû duïng) nhaèm baûo veä söùc khoûe con ngöôøi vaø moâi tröôøng.


Need Pop-up help? Yes | No

ISO14001

- Tất cả cơ sở vật chất của tập đoàn Brother đều có hệ thống quản lý môi trường được chứng nhận ISO14001. ISO14001Taát caû cô sôû vaät chaát cuûa taäp ñoaøn Brother ñeàu coù moät heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng ñöôïc chöùng nhaän ISO14001


Need Pop-up help? Yes | No

Danh mục hiện tại

So sánh