Máy In Đa Năng

MFC-L2701D

MFC-L2701D

Máy in đa chức năng 5 trong 1 với khả năng in đảo mặt tự động.

Giá : VNĐ5,500,000

Brother Earth

Brother Earth có mục đích tham gia tích cực vì một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng tôi mong muốn cùng bạn chăm sóc hành tinh của chúng ta. Sau đây là tính năng Brother Earth của sản phẩm.

Tiết Kiệm Điện

ENERGY STAR®

- Tiêu chuẩn Brother's Energy Star® chứng nhận khả năng tiết kiệm điện của sản phẩm đồng thời giúp giảm chi phí điện hàng tháng cho Văn phòng.  ENERGY STAR®Nhöõng saûn phaåm Brother ñöôïc chöùng nhaân ENERGY STAR® giuùp baûo toaøn naêng löôïng cho moâi tröôøng laøm vieäc.


Need Pop-up help? Yes | No

Chế độ Sleep Mode

- Tính năng chuyển máy sang chế độ nghỉ khi không dùng đến nhưng máy vẫn có thể tự động nhận dữ liệu và in.

Chế độ Deep Sleep

- Chế độ tiết kiệm điện năng mới, tiêu thụ rất ít năng lượng khi không sử dụng.

Tiết Kiệm Giấy

In hai mặt tự động

- Hạn chế việc sử dụng nhiều giấy và tiết kiệm chi phí bằng cách in trên hai mặt giấy.

In N trong 1

- Tính năng in N trong 1 có thể giúp bạn tiết kiệm giấy bằng cách in nhiều trang lên một trang. In N trong 1Tính naêng in N trong 1 coù theå giuùp baïn tieát kieäm giaáy baèng caùch in nhieàu trang leân moät trang


Need Pop-up help? Yes | No

Gửi và Nhận qua chế độ PC Fax

- Hạn chế việc in bản fax rác bằng cách gửi và nhận fax trên máy tính của bạn (PC Fax - Chức năng áp dụng đối với người dùng máy tính). PC FaxTính năng PC fax cho phép bạn gửi fax trực tiếp từ máy vi tính.

Need Pop-up help? Yes | No

Tiết Kiệm Mực

Chế độ Tiết Kiệm Mực

- Dùng ít mực khi in tài liệu với tính năng tiết kiệm mực.

Tiết Kiệm Tài Nguyên

Trống từ và hộp mực riêng biệt

- Hệ thống trống từ và hộp mực riêng biệt được thiết kế để giảm lãng phí khi cần thay thế. Bạn chỉ cần thay những thành phần cần phải thay

Hộp mực năng suất cao

- Giúp giảm tác động trong môi trường của máy bằng cách giảm số lượng hộp mực được sử dụng. Dung tích mực được nâng cao hơn.

Tuân Thủ Quy Định

RoHS

- Sản phẩm Brother tuân thủ chỉ dẫn RoHS. Theo Chỉ dẫn RoHS Châu Âu, không sử dụng vật liệu nguy hại để bảo vệ môi trường. RoHSSaûn phaåm Brother tuaân thuû chæ daãn RoHS. Theo Chæ daãn RoHS Chaâu AÂu, khoâng söû duïng vaät lieäu nguy haïi ñeå baûo veä moâi tröôøng.


Need Pop-up help? Yes | No

Reach

- Brother hiện đang thực hiện theo các quy định của REACH (Registration, Evaluation, and Authorization, and Restriction of Chemicals) nhằm cải thiện việc bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường thông qua khả năng xác định sớm và cụ thể thuộc tính của các chất hoá học. REACHBrother thöïc hieän quy ñònh REACH (Ñaêng kyù, Ñaùnh giaù, Caáp pheùp vaø Giôùi haïn Hoùa chaát söû duïng) nhaèm baûo veä söùc khoûe con ngöôøi vaø moâi tröôøng.


Need Pop-up help? Yes | No

ISO14001

- Tất cả cơ sở vật chất của tập đoàn Brother đều có hệ thống quản lý môi trường được chứng nhận ISO14001 ISO14001Taát caû cô sôû vaät chaát cuûa taäp ñoaøn Brother ñeàu coù moät heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng ñöôïc chöùng nhaän ISO14001


Need Pop-up help? Yes | No

Các Sản Phẩm Tương Tự

MFC-L2701D

MFC-L2701D

Giá ước tính: VNĐ5,500,000  

So sánh

Danh mục hiện tại

So sánh