Máy In Nhãn

QL-720NW

QL-720NW

Máy in nhãn chuyên nghiệp hỗ trợ kết nối không dây

Giá : VNĐ7,500,000

Băng nhãn

Mã vật tưMô tảLoại
DK22205Giaáy nhaõn lieân tuïc 62mm (30,48mm)Giaáy nhaõn lieân tuïc
DK22210Giaáy nhaõn lieân tuïc 29mm (30,48mm)Giaáy nhaõn lieân tuïc
DK22214Giaáy nhaõn lieân tuïc 12mm (30,48mm)Giaáy nhaõn lieân tuïc
DK11201Nhaõn ñòa chæ chuaån(1-1/7" x 3-1/2") 400Giaáy nhaõn caét saün
DK11202Nhaõn vaän chuyeån traéng (2-3/7" x 4") 300Giaáy nhaõn caét saün
DK11203Nhaõn cho caëp hoà sô (2/3" x 3-7/16") 300Giaáy nhaõn caét saün
DK11204Nhaõn ña chöùc naêng (2/3" x 2-1/8") 400Giaáy nhaõn caét saün
DK11207Nhaõn cho CD/DVD (2-1/3" x 2-1/3") 100Giaáy nhaõn caét saün
DK11208Nhaõn ñòa chæ lôùn (1-1/2" x 3-1/2") 400Giaáy nhaõn caét saün
DK11209Nhaõn ñòa chæ nhoû (2-3/7" x 1-1/7") 800Giaáy nhaõn caét saün
DK-CL99Giaáy lau ñaàu in QL-550 (10 tôø)Khác biệt / khác

Danh mục hiện tại

So sánh