Máy In Nhãn

QL-700

QL-700

Sở hữu nhãn in chất lượng chuyên nghiệp chỉ với những thao tác đơn giản trên một chiếc máy in nhãn tiện dụng

Giá : VNĐ5,000,000

Băng nhãn

Mã vật tưMô tảLoại
DK22210Giaáy nhaõn lieân tuïc 29mm (30,48mm)Giaáy nhaõn lieân tuïc
DK22214Giaáy nhaõn lieân tuïc 12mm (30,48mm)Giaáy nhaõn lieân tuïc
DK11201Nhaõn ñòa chæ chuaån(1-1/7" x 3-1/2") 400Giaáy nhaõn caét saün
DK11202Nhaõn vaän chuyeån traéng (2-3/7" x 4") 300Giaáy nhaõn caét saün
DK11203Nhaõn cho caëp hoà sô (2/3" x 3-7/16") 300Giaáy nhaõn caét saün
DK11204Nhaõn ña chöùc naêng (2/3" x 2-1/8") 400Giaáy nhaõn caét saün
DK11207Nhaõn cho CD/DVD (2-1/3" x 2-1/3") 100Giaáy nhaõn caét saün
DK11208Nhaõn ñòa chæ lôùn (1-1/2" x 3-1/2") 400Giaáy nhaõn caét saün
DK11209Nhaõn ñòa chæ nhoû (2-3/7" x 1-1/7") 800Giaáy nhaõn caét saün
DK-CL99Giaáy lau ñaàu in QL-550 (10 tôø)Khác biệt / khác

Danh mục hiện tại

So sánh