Máy In Nhãn

PT-9800PCN

PT-9800PCN

Máy in nhãn này được thiết kế theo chiều dọc và được dùng trong những môi trường đỏi hỏi cao

Giá : VNĐ18,000,000

Băng nhãn

Mã vật tưMô tảLoại
HG-211Đen trên nền trắng (6mm) Băng màu
HG-221Đen trên nền trắng (9mm) Băng màu
HG-231Đen trên nền trắng (12mm)Băng màu
HG-241Đen trên nền trắng (18mm) Băng màu
HG-251Đen trên nền trắng (24mm)Băng màu
HG-261Đen trên nền trắng (36mm) Băng màu
TZ-111Đen trơn Băng màu
TZ-121Ñen trônBăng màu
TZ-131Đen trơn Băng màu
TZ-132Đỏ trên nền trơn Băng màu
TZ-133Xanh trơn Băng màu
TZ-135Trắng trơn Băng màu
TZ-141Đen trơn Băng màu
TZ-151Đen trơn Băng màu
TZ-161Đen trơn Băng màu
TZ-211Đen trên nền trắng Băng màu
TZ-221Đen trên nền trắng Băng màu
TZ-222Đỏ trên nền trắng Băng màu
TZ-223Xanh trên nền trắng Băng màu
TZ-231Đen trên nền trắng Băng màu
TZ-232Đỏ trên nền trắng Băng màu
TZ-233Xanh trên nền trắng Băng màu
TZ-241Đen trên nền trắng Băng màu
TZ-242Đỏ trên nền trắng Băng màu
TZ-243Xanh trên nền trắng Băng màu
TZ-251Đen trên nền trắng Băng màu
TZ-252Đỏ trên nền trắng Băng màu
TZ-253Xanh trên nền trắng Băng màu
TZ-261Đen trên nền trắng Băng màu
TZ-262Đỏ trên nền trắng Băng màu
TZ-263Xanh trên nền trắng Băng màu
TZ-315Trắng trên nền đen Băng màu
TZ-325Trăng trên nền đen Băng màu
TZ-334Vàng trên nền đen Băng màu
TZ-335Trắng trên nền đen Băng màu
TZ-344Đen trơn siêu dẻo Băng màu
TZ-345Đen trên nền trắng siêu dẻo Băng màu
TZ-354Vàng trên nền đen Băng màu
TZ-355Trắng trên nền đen Băng màu
TZ-421Đen trên nền đỏ Băng màu
TZ-431Đen trên nền đỏ Băng màu
TZ-435Trắng trên nền đỏ Băng màu
TZ-441Đen trên nền đỏ Băng màu
TZ-451Đen trên nền đỏ Băng màu
TZ-461Đen trên nền đỏ Băng màu
TZ-521Đen trên nền xanh Băng màu
TZ-531Đen trên nền xanh Băng màu
TZ-535Trắng trên nền xanh Băng màu
TZ-541Đen trên nền xanh Băng màu
TZ-551Đen trên nền xanh Băng màu
TZ-555Trắng trên nền xanh Băng màu
TZ-561Đen trên nền xanh Băng màu
TZ-611Đen trên nền vàng Băng màu
TZ-621Đen trên nền vàng Băng màu
TZ-631Đen trên nền vàng Băng màu
TZ-641Đen trên nền vàng Băng màu
TZ-651Đen trên nền vàng Băng màu
TZ-661Đen trên nền vàng Băng màu
TZ-721Đen trên nền xanh lá Băng màu
TZ-731Đen trên nền xanh lá Băng màu
TZ-741Đen trên nền xanh lá Băng màu
TZ-751Đen trên nền xanh lá Băng màu
TZ-FA3Xanh trên nền trắng dán lên vải Băng màu
TZ-FX211Đen trên trắng siêu dẻo Băng màu
TZ-FX221Đen trên trắng siêu dẻo Băng màu
TZ-FX231Đen trên nền trắng siêu dẻo Băng màu
TZ-FX241Đen trơn siêu dính Băng màu
TZ-FX251Đen trên nền trắng siêu dẻo Băng màu
TZ-FX261Đen trên nền trắng siêu dẻo Băng màu
TZ-FX262Đỏ trên nền trắng siêu dẻo Băng màu
TZ-FX611Đen trên vàng siêu dẻo Băng màu
TZ-FX621Đen trên vàng siêu dẻo Băng màu
TZ-FX631Đen trên nền vàng siêu dẻoBăng màu
TZ-FX641Đen trên nền trắng siêu dínhBăng màu
TZ-FX651Đen trên nền vàng siêu dẻoBăng màu
TZ-FX661Đen trên nền vàng siêu dẻoBăng màu
TZ-M31Đen trơn bóng mờBăng màu
TZ-M931Đen trên nền bạc bóng mờBăng màu
TZ-M941Đen trên nền bạc bóng mờBăng màu
TZ-M951Đen trên nền bạc bóng mờ Băng màu
TZ-M961Đen trên nền bạc Băng màu
TZ-N201Đen trên nền trắng không lớp phủ Băng màu
TZ-N221Đen trên nền trắng không lớp phủ Băng màu
TZ-N231Trắng/đen không lớp phủ Băng màu
TZ-N241Trắng/đen không lớp phủ Băng màu
TZ-N251Trắng/đen không lớp phủ Băng màu
TZ-S121Đen trơn siêu dính Băng màu
TZ-S131Đen trơn siêu dính Băng màu
TZ-S141Đen trên nền vàng siêu dính Băng màu
TZ-S151Đen trơn siêu dính Băng màu
TZ-S211Đen trên trắng siêu dính Băng màu
TZ-S221Đen trên trắng siêu dính Băng màu
TZ-S231Đen trên nền trắng siêu dính Băng màu
TZ-S241Nhãn bảo đảm chống gỡ Băng màu
TZ-S251Đen trên nền trắng siêu dính Băng màu
TZ-S261Đen trên nền trắng siêu dínhBăng màu
TZ-S621Đen trên vàng siêu dínhBăng màu
TZ-S631Đen trên nền vàng siêu dínhBăng màu
TZ-S641Băng lau đầu in - 18mmBăng màu
TZ-S651Đen trên nền vàng siêu dínhBăng màu
TZ-S661Đen trên nền vàng siêu dínhBăng màu
TZ-SE4Nhaõn baûo ñaûm choáng gôõBaêng maøu

Máy in nhãn khác

PT-9700PC

PT-9700PC

Giá ước tính: VNĐ12,000,000  

So sánh

Danh mục hiện tại

So sánh