Máy In Nhãn

PT-2730

PT-2730

Máy in nhãn với thiết kế sang trọng cùng khả năng kết nối với PC. Cùng khám phá khả năng thiết kế của bạn.

Giá : VNĐ4,800,000

Brother Earth

Brother Earth có mục đích tham gia tích cực vì một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng tôi mong muốn cùng bạn chăm sóc hành tinh của chúng ta. Sau đây là tính năng Brother Earth của sản phẩm.

Tiết Kiệm Tài Nguyên

Sử dụng vật liệu tái chế

- Với cam kết duy trì tỉ lệ 65% trọng lượng máy bằng vật liệu tái chế chúng tôi mong muốn duy trì một môi trường xanh cho thế giới.

Sử dụng mực tái chế trên máy

- Sản phẩm sẽ được sử dụng một tỉ lệ mực hợp lý trên thân máy để tăng tỉ lệ tái chế sau sử dụng

Sử dụng vật liệu tái chế

- Các sản phẩm sử dụng vật liệu tái chế trên thân máy hay cho bao bì để tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Tuân Thủ Quy Định

RoHS

- Sản phẩm Brother tuân thủ chỉ dẫn RoHS. Theo Chỉ dẫn RoHS Châu Âu, không sử dụng vật liệu nguy hại để bảo vệ môi trường.

REACH

- Brother thực hiện quy định REACH (Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Giới hạn Hóa chất sử dụng) nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

ErP

- Các sản phẩm Brother đều được sản xuất theo tiêu chuẩn ErP(Eco-design Directive for Energy-related Products) và giúp tiêu thị nhiên liệu và ảnh hưởng tới môi trườnb ErPCaùc saûn phaåm cuûa Brother ñeàu theo nguyeân taéc cuûa ErP(Höôùng daãn thieát keá cho caùc saûn phaåm lieân quan ñeán naêng löôïng) vaø giuùp giaûm caùc taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng nhö tieâu thuï naêng löôïng


Need Pop-up help? Yes | No

ISO14001

- Tất cả cơ sở vật chất của tập đoàn Brother đều có hệ thống quản lý môi trường được chứng nhận ISO14001

Danh mục hiện tại

So sánh