Máy In Nhãn

TD-2130N

TD-2130N

Dòng máy in nhãn giấy công nghiệp TD-2000 với khả năng in nhãn, hóa đơn, thẻ đeo và mã vạch là giải pháp chuyên nghiệp cho nhiều mảng thị trường và ứng dụng

Brother Earth

Brother Earth có mục đích tham gia tích cực vì một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng tôi mong muốn cùng bạn chăm sóc hành tinh của chúng ta. Sau đây là tính năng Brother Earth của sản phẩm.

Tiết Kiệm Tài Nguyên

Sử dụng nguyên liệu tái chế

- Sử dụng hơn 65% nguyên liệu tái chế so với tổng trọng lượng của máy để giúp cải thiện hiệu quả sử dụng nguyên liệu tại nơi sản xuất.

Tuân Thủ

RoHS

- Sản phẩm Brother tuân thủ chỉ dẫn RoHS. Theo Chỉ dẫn RoHS Châu Âu, không sử dụng vật liệu nguy hại để bảo vệ môi trường.

ISO14001

- Tất cả cơ sở vật chất của tập đoàn Brother đều có hệ thống quản lý môi trường được chứng nhận ISO14001 ISO14001Taát caû cô sôû vaät chaát cuûa taäp ñoaøn Brother ñeàu coù moät heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng ñöôïc chöùng nhaän ISO14001


Need Pop-up help? Yes | No

ErP

- Brother products follows the guideline of ErP (Eco-design Directive for Energy-related Products) and help to reduce environmental impact such as energy consumption. ErPCaùc saûn phaåm cuûa Brother ñeàu theo nguyeân taéc cuûa ErP(Höôùng daãn thieát keá cho caùc saûn phaåm lieân quan ñeán naêng löôïng) vaø giuùp giaûm caùc taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng nhö tieâu thuï naêng löôïng


Need Pop-up help? Yes | No

Tiết Kiệm Điện

Tự động ngắt điện

- Tính năng chuyển máy sang chế độ nghỉ khi không dùng đến nhưng máy vẫn có thể tự động nhận dữ liệu và in.

Danh mục hiện tại

So sánh