เครื่องพิมพ์ฉลาก

PT-P750W

New PT-P750W

เครื่องพิมพ์ฉลากแบบเชือมต่อคอมพิวเตอร์ ระบบไวร์เลส

ราคา : ฿7,990

Label SizesUsage OptionsPrint SpeedPrint Resolution
Choose from 3.5, 6, 9, 12, 18,24 mm label width to suit your labelling needsFlexible connectivity to wireless print network, or connect locally to a single user via USB interface without the need of installing printer driver30mm/sec with AC adapter
20mm/sec without AC adapter
180 dpi

P-touch label maker that can be used on Windows and Mac platforms, and even mobile devices to create labels over a wireless networkNetworkเครือข่ายเป็นวิธีพื้นฐานที่ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้ หากท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าสองเครื่องขึ้นไป เครือข่ายจะช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้ Need Pop-up help? Yes | No. This makes the PT-P750W an ideal group label printer for industrial and business environments.

This versatile label maker can print labels created on your compatible Apple iOS and Android mobile devices using the free Brother iPrint&Label app. 

The PT-P750W is NFC-compatible, which lets users "touch to connect" to quickly establish wireless contact with NFC-capable devices.

Main Features

High Performance Labeller

Fast Print Speed

New printing mechanism prints up to 30mm/sec, 1.5 times faster compared to existing models.

Brother iPrint & Label

Brother iPrint & Label

Brother iPrint&Label mobile app enables quick and easy creation of labels and allows direct printing from mobile devices to PT-P750W

Wireless and USB connectivity

Wireless and USB connectivity

Packed with a wireless interface for transferring data and printing directly from mobile devices

Other Similar Labellers

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ