• English
  • ภาษาไทย

บราเดอร์ ร่วมถวายอภิสัมมานสักการะ แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ด้วยเศียรเกล้าฯ ด้วยการถวายเครื่องพิมพ์บราเดอร์และอุปกรณ์การศึกษาบราเดอร์ ร่วมถวายอภิสัมมานสักการะ

แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ด้วยเศียรเกล้าฯ

ด้วยการถวายเครื่องพิมพ์บราเดอร์และอุปกรณ์การศึกษา

ให้แก่สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชและโรงเรียนในพระอุปถัมภ์

 

 

             บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจเครื่องพิมพ์ระดับโลก ร่วมกับบุ๊คสไมล์   ร่วมสนับสนุนการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างสรรค์โครงการ   “ถวายเครื่องพิมพ์บราเดอร์และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชและโรงเรียนในพระอุปถัมภ์” หนึ่งในโครงการส่งเสริมพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนด้วยการศึกษาที่ทำต่อเนื่องติดต่อกันนาน 3 ปี ซึ่งปีนี้ยอดบริจาครุ่น DCP-1610W ทั้งหมดจำนวน 117 เครื่อง โดยในปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษเพื่อถวายอภิสัมมานสักการะแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ด้วยเศียรเกล้าฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณูปการของพระองค์ที่มีต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนมากเป็นประวัติการ ซึ่งทางบราเดอร์และบุ๊คสไมล์ ได้นำเครื่องพิมพ์บราเดอร์ที่ได้จากโครงการถวาย  ณ วัดบวรนิเวศน์วิหาร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558