Fax Machines

FAX-2840

New FAX-2840

แฟกซ์กระดาษธรรมดาระบบเลเซอร์ รวมความสามารถพิมพ์ ถ่ายเอกสาร

Price : ฿7,990 บาท

ความเร็วโมเด็มหน่วยความจำ ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)คุณสมบัติในการประหยัดเวลา
33.6 Kbps Super G316MBช่วยให้สามารถสแกนถ่ายเอกสารและแฟกซ์เอกสารถึง 20 หน้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายการกระจายเอกสารสูงสุด 270 เลขหมาย

No More Page-by-Page Faxing

การใช้งานถ่ายเอกสาร

แฟกซ์อิซี่ (Fax Easy) ยังสามารถทำงานเป็นเครื่องถ่ายเอกสารได้อีกด้วย ท่านสามารถถ่ายเอกสารได้อย่างชัดเจนโดยใช้กลไกป้อนกระดาษ และสามารถย่อหรือขยายสำเนาของท่านได้ตั้งแต่ 50% ถึง 150%

 

Other Similar Fax Machines

Your Current List

Compare Products Now